//
αρχείο

Archive for

Ειδικότητα εργαζόμενου και πίνακας προσωπικού

Η ειδικότητα του εργαζόμενου πρέπει να αναγράφεται οπωσδήποτε στον πίνακα προσωπικού και ωρών εργασίας, όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις. Συνέχεια

Advertisements

Εργάζομαι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Μπορώ να διεκδικήσω τη μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου;

Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου μπορούν να ανανεώνονται χωρίς περιορισμό, μόνο αν δικαιολογείται από τη μορφή ή το είδος της επιχείρησης, ή εφόσον υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι και οι λόγοι αυτοί προκύπτουν εμμέσως ή αμέσως και  αναφέρονται στην ατομική σύμβαση εργασίας, όπως η προσωρινή αναπλήρωση εργαζομένου, η εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, η έκτακτη σώρευση εργασίας, ή εφόσον η ορισμένη διάρκεια αφορά εκπαίδευση ή κατάρτιση, ή γίνεται με σκοπό τη διευκόλυνση μετάβασης του εργαζομένου σε συναφή απασχόληση, ή αναφέρεται στον τομέα των επιχειρήσεων αεροπορικών μεταφορών και των επιχειρήσεων που ασκούν δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών αεροδρομίου εδάφους και πτήσης. Συνέχεια

Θα εργαστώ ως αποκλειστική νοσοκόμα. Ποιος είναι ο μισθός μου;

Οι αποκλειστικές νοσοκόμες, ανήκαν στις κατηγορίες εργαζομένων για τις οποίες, λόγω έλλειψης οργάνωσης εργοδοτών, δεν μπορούσε να συναφθεί Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Ως εκ τούτου ο μισθός τους καθοριζόταν με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, όπως προέβλεπε ο Ν. 435/68.

Συνέχεια

Διαφέρει η μερική απασχόληση από την εκ περιτροπής εργασία; Πως υπολογίζεται ο μισθός;

Όταν λέμε μερική απασχόληση νοούμε την απασχόληση όλες τις ημέρες της εβδομάδας αλλά με μικρότερο ημερήσιο ωράριο από το κανονικό. Οι αποδοχές του εργαζόμενου, είναι ανάλογες των ωρών απασχόλησής του. Συνέχεια

Παράταση για τους ετήσιους πίνακες προσωπικού 2014

Με απόφαση του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ.Γιάννη Βρούτση, παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014, η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» του ετήσιου πίνακα προσωπικού.

Εργάζομαι σε εμπορικό κατάστημα. Επιτρέπεται το εξαήμερο;

Με το Ν. 4093/2012, καταργήθηκε η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 42 του Ν. 1892/90, με την οποία προβλεπόταν πενθήμερη εργασία, για τους εργαζόμενους στα καταστήματα.
Καταστήματα σύμφωνα με το άρθ. 1 του Ν.Δ. 1037/71, δεν θεωρούνται μόνο τα εμπορικά, αλλά και τα κουρεία, κομμωτήρια, ινστιτούτα αισθητικής, βαφεία, καθαριστήρια, πλυντήρια, σιδερωτήρια και στιλβωτήρια.

Συνέχεια

Πότε παραγράφονται οι εργατικές αξιώσεις;

Σύμφωνα με τον αρ. 250 παρ. 6 & 17 του Αστικού Κώδικα,  οι μισθοί και οι άλλες αμοιβές των εργαζομένων, υπόκεινται σε πενταετή παραγραφή. Η παραγραφή των αξιώσεων αυτών αρχίζει μόλις λήξει το έτος μέσα στο οποίο συμπίπτει η έναρξη της παραγραφής (ΑΚ αρ. 253).
Στην έννοια του μισθού περιλαμβάνονται και τα επιδόματα (δώρα) εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων καθώς και το επίδομα άδειας.

Συνέχεια

Αλλάζουν προσεχώς τα πρόστιμα του ΣΕΠΕ

Αλλάζει προσεχώς ο τρόπος υπολογισμού των προστίμων για τις παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, σύμφωνα με σχέδιο που επεξεργάζεται το Υπουργείο Εργασίας. Η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά την Υ.Α 2063/Δ1632/2011 (κατηγοριοποίηση και υπολογισμός ύψους προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας) και όχι βέβαια τις διοικητικές κυρώσεις που αφορούν τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις (επιβολή προστίμων κατά δέσμια αρμοδιότητα του ελεγκτικού οργάνου, όπως αδήλωτη εργασία- μη επίδειξη βιβλίων και στοιχείων).

Συνέχεια

Ο εργοδότης μου πτώχευσε. Δικαιούμαι κάποιο επίδομα;

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ
Στις περιπτώσεις αυτές προβλέπεται επίδομα από τον ΟΑΕΔ, από τον λογαριασμού προστασίας εργαζομένων από την αφερεγγυότητα του εργοδότη. Καταβάλλονται αποδοχές μέχρι  τριών (3) μηνών, που προέρχονται από σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας και εμπίπτει στο χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών που προηγείται της υποβολής της αίτησης ή της δήλωσης για κήρυξη της πτώχευσης, εφόσον εκδοθεί απόφαση που κηρύσσει τον εργοδότη σε πτώχευση ή από τη δημοσίευση της προβλεπόμενης, από τη νομοθεσία ιδιωτικής ασφάλισης, υπουργικής απόφασης περί ασφαλιστικής εκκαθάρισης ή από τη δημοσίευση της απόφασης, με την οποία τίθεται σε εκκαθάριση ο εργοδότης ή διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση έκλεισε οριστικά και ότι λόγω ανεπάρκειας του ενεργητικού δεν δικαιολογείται η έναρξη διαδικασίας πτωχεύσεως.

Συνέχεια

Αναλυτικά εκκαθαριστικά σημειώματα μισθοδοσίας. Τι προβλέπεται – Έλεγχοι ΣΕΠΕ

Με τη νέα διάταξη του Ν.4254/2014 (Άρθρο πρώτο, Κεφ. Α, Υποπαρ. ΙΑ 5), αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν.1082/80 σχετικά με την υποχρέωση του εργοδότη να χορηγεί στους εργαζόμενους κατά την εξόφληση των αποδοχών τους, αναλυτικά εκκαθαριστικά σημειώματα.
Με τη ανωτέρω διάταξη εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση του εργοδότη να χορηγεί κατά την εξόφληση των αποδοχών του προσωπικού, αναλυτικά εκκαθαριστικά σημειώματα ενώ σε περίπτωση εφαρμογής μηχανογραφημένου συστήματος θα πρέπει να χορηγείται ανάλυση μισθοδοσίας.

Συνέχεια